دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز آموزش مداوم

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی