کارگروه دانش علوم اعصاب

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۸:۳۳| تعداد بازدید: 93

 

مسئول کارگروه: دکتر حسن اژدری زرمهری

دبیر: دکتر غلامی

اعضای کارگروه:  دکتر احمدی، دکتر فریماه بهشتی، دکتر کاخکی، دکتر ابوئی، دکتر خواجگی، دکتر حیدری، دکتر ارمی، دکتر مسائلی، آقای اربابی، خانم جعفری، دکتر محمد زاده، دکتر رحمانی