صورتجلسات شورای پژوهشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۱:۱۹| تعداد بازدید: 295

 

صورتجلسات سال 1401

صورتجلسه 98

صورتجلسه 99

صورتجلسه 100

صورتجلسه 101

صورتجلسه 102

صورتجلسه 103

صورتجلسه 104

صورتجلسات سال 1400

 

صورتجلسه 82

صورتجلسه 83

صورتجلسه 84

صورتجلسه 85

صورتجلسه 86

صورتجلسه 87

صورتجلسه 88

صورتجلسه 89

صورتجلسه 90

صورتجلسه 91

صورتجلسه 92

صورتجلسه 93

صورتجلسه 94

صورتجلسه 95

صورتجلسه 96

صورتجلسه 97

صورتجلسات سال 1394

 

صورت جلسه 19 فروردین ماه 

صورت جلسه 18 شهریور ماه

صورت جلسه 22 مهرماه

صورت جلسه 20 آبان ماه

صورت جلسه 9 آذر ماه 

صورت جلسه 22 آذرماه 

صورت جلسه 24 بهمن ماه

صورت جلسه 9 اسفندماه 

صورت جلسه 22 اسفندماه

 

صورت جلسات سال 95

 

صورت جلسه 5 اردیبهشت ماه

صورت جلسه  30 خرداد ماه

صورت جلسه 18 مهرماه

صورت جلسه 9 آبان ماه 

صورت جلسه 14 آذرماه

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم
 

 

صورتجلسات سال 96

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه جهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم