معرفی اداره آموزش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۷:۲۰| تعداد بازدید: 8437
 • نظارت بر اداره خدمات آموزشی
 • نظارت بر اداره دانش آموختگان
 • نظارت بر کمیته پایش و ارتقاء فرآیندهای آموزشی
 • نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان
 • نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع مختلف رشته های تحصیلی
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان
 • نظارت بر صدور انواع گواهی های تحصیلی جهت دانش آموختگان و دانشجویان
 • نظارت بر پیگیری و همکاری در تاسیس رشته های جدید تحصیلی در دانشگاه
 • نظارت بر اداره آمار و خدمات ماشینی
 • بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب اجرایی
 • ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی
 • تدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه