شیوه نامه نحوه استفاده از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۸:۱۲| تعداد بازدید: 581

 

در راستاي تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آزمایشگاه جامع تحقیقات و در جهت نیل به اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهینه از امکانات موجود شیوه نامه نحوه استفاده از آزمایشگاه به شرح زیر می باشد.

1- نحوه درخواست خدمات

 جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، مدیریت محترم گروه آموزشی و یا عضو محترم هیئت علمی که متقاضی خدمات میباشند، دانشجو یا کارشناس مربوطه را مطابق فرم شماره 1 به ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات معرفی نموده و پس از موافقت ایشان طبق هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و واریز هزینه هاي مربوطه به حساب درآمد اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه، فرد معرفی شده در زمان مقرر آغاز به کار می کند. فرم مربوطه بایستی به وسیله دانشجو یا کارشناس مورد نظر به صورت حضوري به کارشناسان آزمایشگاه تحویل گردد.

2- نحوه استفاده از امکانات

 با توجه به تنوع روش هاي آماده سازي نمونه ها و اهداف مورد نظر از انجام آزمایشات مختلف در طرح ها، پروژه ها و پایان نامه هاي مختلف پژوهشی، تمامی مراحل آماده سازي نمونه ها قبل از استفاده از دستگاه مربوطه و تفسیر اطلاعات بدست آمده بر عهده فرد متقاضی می باشد.

استفاده از تجهیزات آزمایشگاه براي اعضاي محترم هیئت علمی، محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به کار با دستگاه مربوطه تسلط کافی دارند، با هماهنگی قبلی با ریاست و کارشناسان آزمایشگاه بلامانع می باشد.

3- زمان کار آزمایشگاه

ساعت کاري آزمایشگاه جامع تحقیقات مطابق با ساعت کاري دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از شنبه تا چهارشنبه همه روزه از ساعت 7:30 لغایت 15 می باشد. کار در ساعتهاي غیر اداري و روزهاي تعطیل با تکمیل فرم تعهد کار در آزمایشگاه و موافقت ریاست آزمایشگاه امکان پذیر است.

4- قیمت تمام شده بسته خدمتی خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات

 تعیین قیمت تمام شده از امکانات با توجه به شاخصهاي ذیل تعیین میگردد:

4-1- نحوه تأمین اعتبار پژوهش (اعتبار پایان نامه هاي دانشجویی، اعتبار طرحهاي پژوهشی)

4-2- نوع متقاضی (دانشجویان، اعضاي هیئت علمی، کارمندان)

4-3- محل کار متقاضی (دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، خارج از دانشگاه)

4-3-1- براي متقاضیان خارج از دانشگاه، قیمت تمام شده بسته عمومی شامل حضور دائم در مدت پروژه در آزمایشگاه و استفاده از خدمات عمومی بدون قیمت تمام شده مذکور در لیست قیمت هاي تمام شده خدمات تخصصی 3000000 ریال می باشد.

4-4- سرمایۀ به کار رفته جهت ارائه خدمات (قیمت دستگاه، نصب تجهیزات اضافی)

4-5- هزینه تعمیرات، سرویس، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات

بدیهی است بر اساس شاخص هاي نرخ تورم بانک مرکزي، قیمت تمام شده خدمات ارائه شده افزایش می یابد.

5-  حیطه وظایف پرسنل آزمایشگاه

5-1- هرکدام از تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی به یکی از کارشناسان آزمایشگاه سپرده می شود که تحت نظر یک ناظر علمی عهده دار آموزش، نگهداري، کالیبراسیون، کنترل کیفی و پیگیري تعمیرات احتمالی آن تجهیزات با نظارت مسئولین آزمایشگاه خواهد بود.

5-2- کارشناسان مستقر در آزمایشگاه موظفند برابر ضوابط واستانداردهاي تعیین شده در آزمایشگاه، نسبت به ارائه خدمات به کلیه متقاضیان اقدام نمایند.

5-3- در مورد تجهیزاتی که تمام کار یا بخشی از آن توسط متقاضی انجام میشود، متقاضی باید قبل از شروع به کار، دستورالعمل کار با تجهیزات را که توسط آزمایشگاه اطلاع رسانی میشود، به دقت مطالعه نماید. بدیهی است کارشناس دستگاه نیز همواره بر نحوه کار متقاضی نظارت نموده و در صورت نیاز، ضمن ارائه آموزش لازم، به رفع اشکالات احتمالی خواهد پرداخت.

5-4- نظارت بر فعالیت کارشناسان بر عهده رییس آزمایشگاه می باشد.

5-5- پس از اتمام کار، دستگاه با صحت کامل، تحویل کارشناس مربوطه شده و فرم مخصوص توسط فرد متقاضی تکمیل می گردد.

6- نحوه استفاده از آزمایشگاه جامع تحقیقات در موارد مختلف

6-1- طرح تحقیقاتی و پایان نامه هاي مصوب دانشگاه

6-1-1- هزینه طرح تحقیقاتی یا پایان نامه هاي دانشگاه

هزینه خدمات دستگاهی طبق تعرفه اعلام شده از طرف آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در پروپوزال قید می گردد. سپس هزینه خدمات از طرح کسر شده به حساب معاونت تحقیقات واریز و طی نامه اي محقق جهت استفاده از دستگاه هاي مربوطه در مدت زمان و دفعات تعیین شده در پروپوزال، به آزمایشگاه جامع تحقیقاتی معرفی می گردد.

6-1-2- قبل از شروع طرح تحقیقاتی یک نسخه از پروپوزال طرح در اختیار آزمایشگاه جامع قرار گیرد.

6-1-3- در نسخه نهایی گزارش طرح، به آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان محل انجام آزمایش ها اشاره شود.

6-2- پایان نامه هاي سایر دانشگاهها با همکاري اعضا هیئت علمی دانشگاه

 6-2-1- در صورتی که استاد راهنما یا مشاور پایان نامه هاي دانشجویان سایر دانشگاه ها از اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه باشند، قیمت تمام شده استفاده از دستگاه هاي آزمایشگاه جامع مشابه با محققین داخل دانشگاه محاسبه و پرداخت آن بر عهده دانشجو می باشد. مسئولیت دانشجو نیز بر عهده استاد راهنما یا مشاور وي (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه) می باشد.

6-2-2- قبل از شروع پایان نامه یک نسخه از پروپوزال در اختیار آزمایشگاه جامع قرار گیرد.

6-2-3- در نسخه نهایی گزارش پایان نامه به آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان محل انجام آزمایش ها اشاره شود.

6-2-4 -مسئولیت تسویه حساب با آزمایشگاه بر عهده استاد راهنما (مشاور) می باشد.

6-3- مراجعه کنندگان سایر دانشگاهها بصورت آزاد

 6-3-1- قیمت تمام شده استفاده از دستگاه هاي آزمایشگاه جامع به صورت آزاد محاسبه می شود.

6-3-2- قبل از شروع پایان نامه یک نسخه از پروپوزال طی معرفی نامه اي رسمی در اختیار آزمایشگاه جامع قرار گیرد.

7- نحوه بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات

 به منظور آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و سایر مراکز آموزش عالی، متقاضیان پس از تکمیل فرم شماره 2، تقاضاي خود را جهت بازدید به پست الکترونیک آزمایشگاه ارسال نموده که پس از بررسی در نوبت بازدید قرار خواهند گرفت.

8- نحوه برگزاري کارگاههای آموزشی

 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، براي آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با تجهیزات و دستگاه هاي تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی، اقدام به برگزاري کارگاه هاي دوره اي می نماید. همچنین این آزمایشگاه آماده است در صورت تمایل امکانات آزمایشگاهی و دستگاهی خود را براي برگزاري کارگاه در اختیار گروههاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه قرار دهد. در صورت تمایل فرم شماره 3 را به پست الکترونیک آزمایشگاه ارسال نموده و یا جهت هماهنگی به صورت حضوري مراجعه نمایید.

9- سایر موارد

9-1- استفاده از مواد و موجوداتی که بالقوه خطرناك هستند و براي مطالعه بر روي آنها به تجهیزات اختصاصی نیاز باشد که در آزمایشگاه جامع، آن تجهیزات موجود نباشد، مانند انواع ویروس ها، باکتري ها، قارچ هاي خطرناك که براي بهداشت عمومی خطرآفرین هستند، در آزمایشگاه جامع ممنوع می باشد.

9-2- محققین و مجریان طرحهاي تحقیقاتی ملزم به آوردن نام کارشناس یا ناظر علمی آزمایشگاه جامع به عنوان همکار در طرح تحقیقاتی یا مقاله استخراج شده از آن نمی باشند. ولی در صورت تمایل دو طرف، بلامانع است.

9-3- با توجه به اینکه تمامی مراحل آماده سازي نمونه ها قبل از استفاده از دستگاه مربوطه و تفسیر اطلاعات به دست آمده بر عهده فرد متقاضی می باشد، به کارگیري کارشناس یا ناظر علمی خارج از چارچوب مقررات آزمایشگاه جامع تحقیقات با توافق طرفین و با در نظر گرفتن عدم تداخل کاري بلامانع است.