مسئول امور بایگانی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۴| تعداد بازدید: 549

 

خانم زوزنی

زهرا زوزنی

پست سازمانی: مسئول امور بایگانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برنامه ریزی مدیریت آموزشی

شماره مستقیم : 05152421101

 

شرح وظایف

دریافت و نگهداری کلیه مکاتبات آموزشی دانشکده ها (دانشجویان واساتید)

دریافت نامه های ارسالی از دبیرخانه دانشگاه ازطریق اتوماسیون وتفکیک آن ها
بایگانی نامه های دریافتی (داخلی وخارجی)
تشکیل پرونده (اساتید ودانشجویان) وقراردادن آن ها درفایل های مربوطه
بایگانی مدارک مربوط به دانشجویان اعم ازنامه های دریافتی، تاییدیه های تحصیلی،اطلاعات دموگرافیک،گواهی اشتغال به تحصیل ،کارنامه های محرمانه و ...
اسکن مدارک موجود درپرونده دانشجویان