بسته کارگروه فناوری های آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰:۵۶| تعداد بازدید: 93

 

مسئول کارگروه:  دکتر خرداد

دبیرکارگروه:  خانم شاهدی

اعضای بسته: 

1. ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر قنبری زاده

2. معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، آقای دکتر اژدری

3. ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی، خانم دکتر غلامی

4. استاد محترم خانم دکتر عسگریان

5. استاد محترم خانم دکتر بخشی زاده

6. مدیر محترم EDC ، آقای دکتر کشاورز

7. استاد محترم خانم نیری

8. آقای دکتر دلشاد

9. خانم دکتر پورحاجی

10. خانم دکتر مرادی