چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به استناد "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دیکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این خصوسه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:

دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاهچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن ویژه دانشجویان،کارمندان و اعضچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت بیان کرد:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،هیئت بورد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متشکل از دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دبیر بورد نانو فناوری پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه،هیئت بورد نانو فناوری پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از امکاچهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

کارگاه عملی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن روز سه شنبه 7 اسفند ماه ساعت 18الی20 به همت کارگروه هنر و سلامت دانشگاه با همکارسه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

جهت اطلاعات بیشتر پوستر مسابقه را مطالعه نمایید.چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
در راستای تحقق بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش صورت پذیرفت:

 بر اساس‌نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، موفق به دریافت تائید قطعیسه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
به همت مرکز آموزش مداوم و بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به همت مرکز آموزش مداوم و بسته اعتلای اخ