شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
به همت کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، در راستای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی کارگروه نسل سوم دانشگاه  و به مسه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛

سید محمد اسحاق زاده مسئول روابط عمومی معاونت آمورشی پژوهشی دانشگاه از 800 مورد مشاوره تغذیه ای به بیماران فشار خونی شهرسیکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری برای اولین باردر رددوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستانشنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ،به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/2/29 باچهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
در همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی عنوان شد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی به همت کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذاییکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مامسه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد :

دکتر سید رضا خطیبی ، پزشک و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشیچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

دکتر محمد علی فهمیده کار،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مسئول کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی درخصوص کنترل ف