کمیته تحقیقات دانشجویی

 

مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۵| تعداد بازدید: 68

 

 ماده 14 – تعریف:

مجمع عمومی متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آنها در کمیته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

تبصره 1  :کمیته ی سه نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.

تبصره 2 : جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست سرپرست تشکیل می گردد.

 

ماده 15 - وظایف مجمع عمومی :

1. انتخاب شورای مرکزی

2. استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه می گردد