کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۴| تعداد بازدید: 304

 

بر طبق" اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" تعریف ، نحوه انتخاب و شرح وظایف شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی به شرح ذیل می باشد :

 

ماده 9- تعریف:
شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

 

ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :
اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره 1- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره 2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره 3- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

 

ماده 11- وظایف شورای مرکزی:
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
4. پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی 
5. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
6. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع