کمیته تحقیقات دانشجویی

 

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۷| تعداد بازدید: 99

 

اعضا شورای پژوهشی

رشته

پست الکترونیک

الهام آزموده

سرپرست- کارشناسی ارشد مامایی

azmoudehe@gmail.com

صدیقه عباسپور

کارشناسی ارشد پرستاری

Abbaspours1@thums.ac.ir

الهه ارمی

کارشناسی ارشد پرستاری

Eramie1@thums.ac.ir

مریم تاتاری

کارشناسی ارشد آمار حیاتی

Tatarim1@thums.ac.ir

علیرضا جعفری

ارشد آموزش بهداشت

jafari.ar94@gmail.com

فاطمه برجسته عسگری

کارشناسی ارشد بهداشت محیط- مربی

fatemeh.barjasteh@gmail.com

طاهره سربوزی حسین آبادی

کارشناسی ارشد پرستاری

taheresarboozi@yahoo.com

مهلا رضایی شاندیز

دبیر- دانشجوی کارشناسی هوشبری

rezaei.mahla1998@gmail.com

سیده غزال موسوی

مسئول واحد پژوهش- دانشجوی کارشناسی مامایی

ghazalmousavi0133@gmail.com

نجمه مختاری

دانشجوی کارشناسی مامایی

najme.mokhtari75@gmail.com