کمیته تحقیقات دانشجویی

 

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰۹:۵۹| تعداد بازدید: 120

 

اعضا شورای پژوهشی

رشته

پست الکترونیک

فریماه بهشتی

سرپرست- دکتری تخصصی فیزیولوژی

beheshtif1@thums.ac.ir

فرحناز فالنجی

کارشناس- کارشناسی ارشد زیست فناوری (بیوتکنولوژی میکروبی)

Falanji.farahnaz@gmail.com

علی عباس زاده چراغعلی

دبیر- کارشناس پرستاری

1999ali007@gmail.com

دکتر سید محمد احمدی سلیمانی

دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی

Mostafaahmadi24@gmail.com

صدیقه عباسپور

کارشناسی ارشد پرستاری

abbaspours1@thums.ac.ir

سعیده عسکریان

دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

saeedeh.askarian@gmail.com

محبوبه عبدالهی

دکتری تخصصی آمار زیستی

abdollahim2@thums.ac.ir

عباس قدرتی تربتی

دکتری تخصصی روانشناسی

ghodratita171@yahoo.com

سمیه برزنونی

کارشناسی ارشد آمار زیستی و بهداشتی

s.barzanouni@gmail.com

مریم فیض عارفی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

f.arefi1390@gmail.com

یاسر یوسف پور

دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی)

yousefpoory1@gmail.com

سیده عادله رحمانیان

کارشناسی ارشد مامایی

rahmaniana1@thums.ac.ir