کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۱۲| تعداد بازدید: 243

 

بر طبق" اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور" تعریف ، نحوه انتخاب و شرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی به شرح ذیل می باشد :

 

ماده 4 . تعریف:
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

 

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.         

 

ماده 6. وظایف:

1. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

5. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه

7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه