شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
به همت کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم صورت گرفت؛


سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در رویداد ایده پروری و کار آفزینی سلامت مشهد؛


سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛


شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
در بازدید رئیس مرکز توسعه تحقیقات وزارت بهداشت از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان شد؛


یکشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛