برگزاری نشست هم اندیشی واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با اعضای هیأت علمی دانشکده های پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴:۵۸ | تعداد بازدید: 27

نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده های پرستاری مامایی، پیراپزشکی و بهداشت با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در محل سالن ابن سینا معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد .

در این جلسه دکتر هاشم حشمتی مسئول مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی ضمن ارائۀ گزارشی از وضعیت ارزشیابی اساتید گفت: از سال تحصیلی 1401-1400 حیطه های ارزشیابی از یک حیطه (ارزشیابی دانشجو از استاد)به شش حیطه(1- ارزشیابی دانشجو از استاد 2- همکار از همکار 3- مدیر گروه از استاد 4- معاون آموزشی از استاد 5- خود ارزشیابی 6- پرسنل از همکار )ارتقا یافت. همچنین ارزشیابی کیفی اساتید نیز در دستور کار قرار گرفت و برای اولین بار اجرایی شد .

وی در ادامه به بیان نقاط قوت و ضعف اساتید از دیدگاه دانشجویان پرداخت و بازخوردهای لازم در خصوص ارتقاء نمره ارزشیابی اساتید ارائه نمود و اظهار داشت: براساس نتایج ارزشیابی ،کارگاههای توانمند سازی برای اساتید از جمله کارگاههای مهارت های ارتباطی در تدریس ،روش های تدریس مقدماتی و  همچنین  اصول صحیح طرح درس وطرح دوره برگزار شد.

همچنین محمدرضا عسکری مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات نیز در این جلسه به بیان برخی مشکلات ارزشیابی اساتید پرداخت و برنامه های واحد ارزشیابی در سال جاری را ارائه کرد .