اولین جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه در سال ۱40۱ برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰۸:۱۶ | تعداد بازدید: 40

دبیر کمیسیون جناب آقای دکتر ایل بیگی بیان داشت: این کمیسیون با هدف اجرای سیاست های حمایتی در جهت جـذب، هـدایت و شـکوفایی نخبگان و استعدادهاي درخشان تشکیل شده است. با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حوزه سلامت در راستای حمایت از استعدادهای درخشان و عـدم وجـود مرجـع تصـمیم گیرنـده مسـتقیم در دانشـگاه بـراي حـل مسـایل و درخواسـت هـاي مـرتبط بـا اســتعدادهاي درخشــان، دســتورالعمل تشــکیل کمیســیون ویــژه حمایــت از اســتعدادهاي درخشــان در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در حال اجرا است. رئیس این کمیسیون، رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیمی پور و نایب رئیس آن معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر رضائی منش بوده و علاوه بر این معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر EDC،  مدیر آموزش، مدیر پژوهش، دو نفر از اعضاي هیأت علمی و یک نفر از دانشجویان استعدادهاي درخشان حضور دارند. از اینرو اولین جلسه این کمیسیون در روز دوشنبه 20 تیر ماه با هدف بازنگری آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان دانشگاه در جهت حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان برگزار شد. همچنین در این جلسه در مورد نحوه اجرای آن با توجه به پتانسیل های دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.