راه اندازي رشته بیوشیمی بالینی مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۲:۱۰ | تعداد بازدید: 53

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ،به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/2/29 با راه اندازي رشته بیوشیمی بالینی  مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته با پذيرش صرفاً دانشجوی غیرایرانی براي يك دوره در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حیدریه موافقت بعمل آمد.