یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
موفقیت انجمن دانش آموزی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکوچهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
در راستای توسعه کارگروه فناوری های نوین آموزشی؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، دکتر محسن کشاورز مدیر گروه مطالعات و توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی ترشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
با حضور اساتید برجسته بین المللی؛

به گزارش  روابط عمومی معاونت آموزشی  پژوهشی ، دومین مدرسه تابستانه علوم اعصاب با همکاری کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب وشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
به همت کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، در راستای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی کارگروه نسل سوم دانشگاه  و به مسه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش همگام با بسیج ملی کنترل فشار خون ؛

سید محمد اسحاق زاده مسئول روابط عمومی معاونت آمورشی پژوهشی دانشگاه از 800 مورد مشاوره تغذیه ای به بیماران فشار خونی شهرسیکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
برای اولین بار در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی  معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، آزمون آسکی در درس بررسی وضعیت سلامت رشته پرستاری برای اولین باردر رددوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستانشنبه ۱ تیر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ،به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/2/29 باچهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
در همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی عنوان شد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛همایش سبد تغذیه سالم و اقتصادی به همت کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذاییکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مام