انتصاب عضو هیات علمی تربت حیدریه به عنوان عضو هیات اندیشه ورز مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۰:۲۸ | تعداد بازدید: 163

 در ابلاغی از طرف امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خانم فهیمه عطاریان به عنوان " عضو هیات اندیشه ورز" این مدیریت منصوب گردید.

در متن این ابلاغ آمده است:  باتوجه به اهمیت خرد جمعی و امر حکمرانی نخبگان و به منظور خدمات رسانی بهتر به دانشجویان استعداد درخشان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، پیشبرد اهداف تحولی و در راستای برنامه ریـزی توسـعه پایـدار کشور و بهره مندی از توان و نظرات افراد صاحب نظر در زمینه برنامه ریزی، سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان در حوزه نخبگان و استعداد برتر ، هیات اندیشه ورز مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است. نظر به توانایی، تجربه و تخصص سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو هیات اندیشه ورز" این مدیریت منصوب می شوید. شایسته است که به موجب این ابلاغ همکاری های لازم را در اجرای هرچه بهتر اهداف اینمجموعه  مبذول نمائید.