دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از انتشار نخستین مجلۀ تخصصی انگلیسی زبان این دانشگاه با عنوان "Rese