ثبت فعالیت اعضای هیئت علمی در سامانه نگاه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۰:۱۱ | تعداد بازدید: 7

   با عنایت به نیاز به گزارش گیری فعالیتهای اعضای محترم هیات علمی در موارد مختلف از جمله ترفیع، تمام وقت جغرافیایی و حق التدریس و غیره مقتضی است اعضای محترم هیات علمی از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/10 نسبت به ثبت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ فوق الذکر امکان ثبت فعالیتهای فوق الذکر در سامانه مذکور وجود نخواهد داشت.