سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
جهت ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی نوید از این لینک یا از لینک های قرارداده شده در


چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
       دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از واجدین شرایط به شرح جدول ذیل بصورت هیئت علمی متعهد خدمت دع


سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
 به استحضار می رساند دانشکده پزشکی دانشگاه تربت حیدریه به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از واجدین شرایط به شرح جدول ذیل


پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱
به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهد


سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
به استحضار دانشجویان عزیز می رساند بنیاد فرهنگی البرز مطابق روال هر ساله خود امسال نیز اقدام به برگزاری رویداد جایزه الب