پنجمین جلسه واحد برنامه ریزی درسی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۰:۴۲ | تعداد بازدید: 22

پنجمین جلسه واحد برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته، یکشنبه 18 مهر ماه در محل سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

مسئول واحد برنامه ریزی درسی ضمن خوش آمدگویی به اعضای حاضر در جلسه بیان کرد: مرکز باید سازوکار مدونی برای توانمندسازی، هدایت و حمایت از دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه در تدریس، بازنگری و ارزشیابی برنامه درسی داشته باشد.

دکتر هادی علیزاده افزود: هدف از تشکیل این جلسه بررسی پرسشنامه استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات دانشگاه و بررسی آیین نامه ها و چک لیست های واحد برنامه ریزی درسی می باشد.

در این جلسه مواردی از جمله ایجاد کمیته برنامه ریزی درسی در هر یک از دانشکده ها، تدوین چک لیست ارزشیابی طرح دوره ها، آیین نامه کمیته، فرایند تدوین برنامه درسی جدید و برنامه نظارتی واحد برنامه ریزی بررسی شد.