برنامه راهبردی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰۷:۵۰| تعداد بازدید: 5

برنامه راهبردی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

(1402 – 1398 )

 

رسالت مرکز  (mission)

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه متناسب با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی فعالیت های خود را پیش می برد و با توجه به آنکه تداوم آموزش فارغ التحصیلان به منظور پاسخگویی به نیازهای متغیر اجتماعی از طریق اجرای دوره های متنوع آموزش مداوم، امکان پذیر می باشد، لذا بدین منظور واحد آموزش مداوم با هدف ارتقاء مستمر کیفیت دانش، نگرش و عملکرد جامعه پزشکی با اجرای برنامه های آموزش مداوم در زمینه حفظ و تقویت آموخته های پیشین، حفظ و ارتقاء مهارت های کسب شده قبلی، آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه ای، افزایش کارایی مدیریتی بالینی و به تبع آن افزایش کیفی خدمات بهداشتی- درمانی، افزایش مهارت های حرفه ای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی گام بر می دارد و تعالی آموزشی را سرلوحه خدمات خود قرار می دهد.

چشم انداز مرکز (vision)

این مرکز بر آن است تا با اتکال به ایزد منان و آموزه های دین مبین اسلام متناسب با چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور و نقشه آموزش مداوم جامعه پزشکی، در فضایی توأم با خلاقیت و نوآوری، موجب ارتقاء آموزش مداوم گردد و در کنار رشد و ارتقاء برنامه های حضوری نسبت به افزایش کمی و کیفی برنامه های غیرحضوری نیز اهتمام ورزد.

هدف ( target)

ارتقاء مستمر کیفیت دانش، نگرش و عملکرد جامعه پزشکی با اجرای برنامه های آموزش مداوم در زمینه حفظ و تقویت آموخته های پیشین، حفظ و ارتقاء مهارت های کسب شده قبلی، آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه ای، افزایش کارایی مدیریتی بالینی و به تبع آن افزایش کیفی خدمات بهداشتی- درمانی، افزایش مهارت های حرفه ای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی

ارزش ها (values)

 1. حرفه ای گرایی
 2. رعایت ارزش های حاکم در جامعه بر مبنای تعالیم اسلامی
 3. توجه به نیازهای اساسی سلامت جامعه و پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه
 4. توجه به کاربردی بودن آموزش در راستای ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
 5. آموزش مداوم العمر ( long life learning )
 6. تأکید بر اخلاق حرفه ای
 7. کیفیت و تعالی آموزش ( روز آمدی، سرآمدی و کارآمدی)
 8. تأکید بر فعالیت گروهی و کارتیمی
 9. قانون مداری
 10. آموزش بین حرفه ای

نقاط قوت (strengths)

 1. امکان استفاده از سالن های بیمارستان و دانشگاه برای برنامه های آموزش مداوم
 2. الکترونیکی بودن برخی فرآیندهای اجرایی
 3. وجود تجارب مفید در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 4. وجود روحیه مشارکتی در تصمیم گیری های اداره آموزش مداوم
 5. تعهد و تجربه مدیریتی و پرسنلی مرکز آموزش مداوم

نقاط ضعف (weakness)

 1. نامناسب بودن سیستم ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم
 2. عدم همکاری مراکز مربوطه نسبت به مرخصی مشمولین
 3. کمبود نیروی انسانی

فرصت ها (opportunities)

 1. رشد تعداد دانش آموختگان مشمول آموزش مداوم
 2. دسترسی به سامانه یکپارچه کشوری آموزش مداوم
 3. دسترسی به سیستم های رایانه ای و منابع علمی جدید
 4. به روز بودن قوانین و مقررات آموزش مداوم
 5. پروژه اعتباربخشی در مراکز آموزش مداوم

تهدیدها ( threats)

 1. نامناسب بودن شیوه های ارزشیابی مراکز آموزش مداوم
 2. ناکافی بودن مشارکت خیرین سلامت در حمایت از برنامه های آموزش مداوم
 3. نامناسب بودن رویکرد شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم

موضوعات استراتژیک SO ( فرصت و قوت)

 1. توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش مداوم
 2. افزایش پوشش و ارتقاء برنامه های آموزش مداوم مجازی در سال های آینده با توجه به راه اندازی دانشگاه مجازی دانشگاه و استودیو تولید محتوا
 3. توسعه برنامه های مبتنی بر نیاز جامعه پزشکی
 4. گسترش دوره های آموزشی با اولویت دوره های کاربردی مثل کارگاه و یا کوتاه مدت حرفه ای
 5. امتیازدهی به فعالیت های آموزش مداوم اعضاء محترم هیأت علمی جهت ارتقاء
 6. ارائه خدمات بهینه به فراگیران آموزش مداوم
 7. تهیه و ارتقاء تجهیزات و وسایل مورد نیاز آموزش مداوم
 8. ارتباطات برون بخشی به منظور شناسایی و رفع نیازهای سلامت جامعه

موضوعات استراتژیک WO (ضعف و فرصت)

 1. انجام ارزشیابی برنامه ها توسط سامانه ( الکترونیکی نمودن ارزشیابی برنامه ها)
 2. استفاده از ظرفیت کلیه فضاهای فیزیکی موجود
 3. افزایش نظارت در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها

موضوعات استراتژیکST  ( قوت و تهدید)

 1. تعامل مرکز با اداره کل جهت انجام ارزشیابی الکترونیک
 2. امکان طراحی و اجرای برنامه های حضوری یا مجازی مناسب با نیاز روز جامعه
 3. شناسایی ظرفیت های موجود به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های دیگر
 4. طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی جهت ارتقای کیفی برنامه ها
 5. افزایش مداخله سازمان های خصوصی، خیریه، حامیان تجاری و ... در برنامه های آموزش مداوم

موضوعات استراتژیک WT (ضعف و تهدید)

 1. پیشنهاد تسهیل و بازنگری در معیارهای ارزیابی مراکز و برنامه های آموزش مداوم
 2. پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت افزایش انگیزه فراگیران برای شرکت در برنامه ها

راهبردها

 1. افزایش پوشش و ارتقاء برنامه های آموزش مداوم مجازی
 2. بازنگری در فرآیندهای آموزش مداوم در راستای افزایش کیفی خدمات
 3. توسعه برنامه های مبتنی بر نیاز جامعه پزشکی
 4. گسترش کمی دوره های آموزشی با اولویت برنامه های کاربردی مانند کارگاه و یا دوره های کوتاه مدت حرفه های
 5. محاسبه فعالیت های آموزش مداوم اعضاء محترم هیات علمی جهت ارتقاء
 6. اهتمام مدیریتی و کارشناسی در راستای شناسایی و به کارگیری فن آوری های نوین سلامت
 7. انجام نیازسنجی و ارزشیابی الکترونیک برنامه ها
 8. استفاده از ظرفیت کلیه فضاهای آموزشی جهت اجرای برنامه های حضوری
 9. شناسایی ظرفیت ها و جلب مشارکت بخش های دیگر در برنامه های آموزش مداوم
 10. طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی جهت ارتقای کیفی برنامه ها

گروه هدف

اعضای هیات علمی دانشگاه و پرسنل رشته های مختلف علوم پزشکی در مقاطع مختلف از جمله: پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، طب اورژانس، مغزو اعصاب و... پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، داروسازی، روانشناسی و ...

.................................................

مصوب : کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم- 07/02/1398