مسئول امور خدمات آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۴| تعداد بازدید: 1048

آقای حتابآقای لطفی

 

محمد حتاب                                                                                                                          احسان لطفی

پست سازمانی: مسئول امور خدمات آموزشی                                                                               پست سازمانی: مسئول امور خدمات آموزشی   

مدرک تحصیلی: کارشناسی برنامه ریزی مدیریت آموزشی                                                              مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

شماره مستقیم :05152421131                                                                                              شماره مستقیم : 05152421130

شماره داخلی: 131                                                                                                                 شماره داخلی: 130

پست الکترونیک:education@thums.ac.ir                                                                            پست الکترونیک:education@thums.ac.ir

شرح وظایف

دریافت مدارک مربوط به اساتید و مربیان بالینی جهت انعقاد قرارداد حق التدریس

هماهنگی با  اساتید جهت برگزاری کلاس ها و ارسال سرفصل
تهیه لیست حضور و غیاب پیش از شروع هر نیمسال
پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب دانشجویان
هماهنگی با نمایندگان دانشجویان هر دوره و رشته جهت امور مربوط به کلاس ها
کنترل وسایل سمعی و بصری
کنترل روزانه کلاس های تئوری و بالینی
هماهنگی، پیگیری و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو
هماهنگی، پیگیری و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو
محاسبه حق التدریس اساتید در پایان هر نیمسال تحصیلی