دوره آموزشي RCA(تحليل ريشه ای وقايع )در مامائي در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۲:۱۲ | تعداد بازدید: 47

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ابراز داشت:  دوره آموزشی RCA( تحلیل ریشه ای وقایع) در مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با حضور اعضای هیئت علمی ، مدیران ستادی مامایی ، مسئولین زایشگاه ها و ماماهای شاغل در زایشگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و تربت جام برگزار شد .
دکتر مروارید ایرانی گفت: تحلیل ریشه ای وقایع در مامایی فرآیند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که در پی شناختن علل واقعی یک مسئله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علل می باشد که در این راستا این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح توانمندی ، تحلیل ریشه ای وقایع در مامایی ، پیشگیری از وقوع خطاها و افزایش ایمنی مادران باردار برگزار گردید.

وی افزود:افزایش ایمنی مادر و نوزاد در مامائی از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا ضرورت توجه به ايمني بيمار بر اساس شواهد زماني ، مكاني و منطقي ، روش شناسي مديريت خطر، نحوه استخراج اقدامات نا ايمن ، تشخیص علل ریشه ای ،شناسايي راه كار های پيش گيری و تدوين برنامه عملياتي مناسب از سرفصل های آموزشی در این دوره بود که با توجه به شرایط اپیدمی کرونا به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) به مدت دو هفته ارائه گردید .