آگهی هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۰:۴۰ | تعداد بازدید: 87

هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته هاي علوم پایه و بالینی دانشگاه ها / دانشکده هاي علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید.

مهلت ثبت نام از 27 اسفندماه 1399 تا ساعت 24 مورخ 31 فروردین 1400 می باشد.