بسته ماموریت گرایی و آمایش سرزمینی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۸:۴۹| تعداد بازدید: 89

 

مسئول کارگروه:  خانم نیری

دبیر:  دکتر کشاورز

اعضای کارگروه:  خانم جبل عاملی، خانم شاهدی

 

ناظر به:

سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

سیاست 2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

سیاست 6: ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

سیاست 10: تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. استقرار کلان مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف

2. ترسیم ماموریت های روشن برای دانشگاههای علوم پزشکی

3. پیاده سازی برنامه های ارتقای توانمندی دانشگاهها در راستای تحقق ماموریت های محوله

4. گسترش رشته های تحصیلی در حوزه آموزش علوم پزشکی

5. گسترش آموزش های آزاد حوزه پزشکی از طریق ارتقای توانمندی دانشگاهها