بسته اعتباربخشی موسسات

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۲:۵۷| تعداد بازدید: 77

 

مسئول کارگروه: خانم ارمی

دبیر:  خانم زاده احمد

اعضای کارگروه :   آقای قلی زاده، دکتر قربانی، آقای صنعتی، خانم عباسپور، مهندس نجفی صالح، اقای باقری، آقای عصاری، خانم محبی، اقای رضایی، خانم زاده احمد

 

ناظر به:

سیاست1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

سیاست2: گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

سیاست6: ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

 

خروجی مورد انتظار :

انتظار می­رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

1. ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

2.ارتقاء کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

3.ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگا هها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی

4.تضمین و ارتقاء کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشکی