به همت معاونت آموزشی و دفتر توسعه آموزش بیمارستان نهم دی:

جلسه توجیهی دانشجویان بدو ورود به بیمارستان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۴:۴۸ | تعداد بازدید: 106

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این خصوص عنوان کرد: برابر سنجه های آموزشی بسته اعتباربخشی بیمارستان ها و به منظور توجیه فراگیران در بدو ورود به این مرکز ( ترم 2 کلیه رشته های مستقر در بالین )جلسه توجیهی – آموزشی روز شنبه 6 مهر ماه 1398 به مدت 2 ساعت در سالن همایش های دکترشهیدی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی برگزار گردید.

 وی در ادامه افزود: در این برنامه توجیهی – آموزشی دانشجویان با محیط آموزشی، اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاری فراگیران در آموزش، شناخت استانداردهای زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و پرستاران و آیین نامه پوشش آشنا شدند.