جلسه توجیهی-آموزشی فراگیران در بدو ورود به بیمارستان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۴:۴۲ | تعداد بازدید: 41

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در این خصوص بیان کرد: برابر سنجه های آموزشی بسته اعتباربخشی بیمارستان ها و به منظور توجیه فراگیران در بدو ورود به این مرکز ( ترم 2 کلیه رشته های مستقر در بالین )جلسه توجیهی – آموزشی روز شنبه به مدت 2 ساعت در سالن همایش های دکتر شهیدی بیمارستان نهم دی شهرستان برگزار گردید.

همچنین وی افزود: در این برنامه توجیهی – آموزشی دانشجویان با محیط آموزشی، اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاری فراگیران در آموزش، شناخت استانداردهای زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و پرستاران و آیین نامه پوشش آشنا شدند.