برای اولین بار درکشور و در راستای بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

تربیت دانشجویان پرستاری مطابق با سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان

کد مطلب: ۷۵۳ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۰۰ | تعداد بازدید: 100

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، با توجه به اینکه  توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه نگر، عادلانه و ادغام یافته در ارائه مراقبت های سلامت از برنامه های مهم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بسته های طرح تحول  و نوآوری در آموزش در سالهای اخیر بوده است ،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جهت تحقق این امر به تربیت دانشجویان رشته پرستاری خود مطابق با سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان اقدام نموده است.

ملیحه اسحاق زاده مسئول کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه در این باره بیان کرد: این طرح که به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری امسال شناخته شد دانشجویان پرستاری را در دوران دانشجویی با سنجه های اعتبار بخش آشنا و مطابق آن به آموزش و تربیت این دانشجویان می پردازد.

 همچنین مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محوردانشگاه، روش اجرایی ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری  بیمارستان، دستورالعمل اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار، روش اجرایی جدا سازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران،خط مشی و روش دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروری را از مهم ترین برنامه های آموزشی در این طرح بیان کرد.