برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۱:۴۴ | تعداد بازدید: 65

برنامه جذب دستیار پژوهش از اواخر سال 1393با هدف تشویق فارغالتحصیلان برتـر علـوم پزشـکی در معاونـت تحقیقـات و فنـاوري راه­اندازي شده است. این برنامه در دو بخش 1- جذب فارغ التحصیلان برتر (پزشک عمومی، داروساز عمومی و دندانپزشک عمومی) براي گذراندن طرح نیروي انسانی در مراکز تحقیقاتی و 2- جذب فارغ التحصیلان برتر (فوق لیسانس و بالاتر کلیه رشته­هاي دانشگاه­هـاي علـوم پزشـکی) بـراي گذراندن خدمت سربازي اجرا می­شود. اطلاعات بیشتر در خصوص معیارهاي جذب در این برنامه در نشانی rap.hbi.ir قابل دسـترس اسـت. از آنجایی که مخاطبان این برنامه فارغ التحصیلان دوره دکتراي عمـومی پزشـکی، دندانپزشـکی و داروسـازي هسـتند و بـه منظـور مطلـع نمـودن مخاطبان برنامه ستاد معاونت تحقیقات و فناوري در وزارت می­بایست در دو نوبت از سال نامه فراخوان جذب را به دانشگاه­ها ارسال نماید و ایـن برنامه را یادآوري­کند.
لازم به ذکر است ستاد نیروهاي مسلح جذب دستیار پژوهش سرباز را به مناطق خاصی از کشور محدود نموده است که فهرست به روز شـده آن در خبر مندرج در صفحه اصلی سامانه با عنوان "دانش آموختگان برتر حوزه علوم پزشـکی دوران سـربازي را در مراکـز تحقیقـاتی خواهنـد گذراند" در دسترس است. لذا چنان­چه دانشگاه مذکور مورد موافقت ستاد قرار نگرفته است بدان معنا نیست که نیازي به اطلاع­ رسانی در خصوص این برنامه نیست بلکه با توجه به این که فارغالتحصیلان واجد شرایط آن دانشگاه ممکن است تمایل داشـته باشـند در شـهر و دانشـگاه دیگـري خدمت سربازي در مراکز تحقیقاتی را سپري کنند. بنابراین اطلاع رسانی به مخاطبان براي اقدام لازم، می­بایست هدف اصلی باشـد چـه تمایـل و امکان ماندن در دانشگاه مبدأ را داشته باشند یا خیر.
جذب دستیار پژوهش (طرح نیروي انسانی) در تمام طول سال انجام شده و محدود به زمان خاصی نیست ولی جذب دستیار پژوهش سرباز با توجه به تاریخ اعزام که هر دو ماه یکبار است باید اطلاعات فرد حداقل 50 روز قبل از تاریخ اعزام در سامانه مندرج در rap.hbi.ir وارد شده­ باشد.