چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

عضو هیات علمی و دبیر کارگروه هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که در گذشته سلامتی را صرفا نبوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دبیر کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

فریبا مهاجر، دبیرکارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که نا آگاهی تغذیه ای