شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
با حضور اساتید برجسته بین المللی؛

به گزارش  روابط عمومی معاونت آموزشی  پژوهشی ، دومین مدرسه تابستانه علوم اعصاب با همکاری کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب ودوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب:

با همکاری کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب و انجمن علوم اعصاب دانشجویی دانشگاه با هدف آشنایی دانشجویان با حوزه تحقیقات در زیکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ، به همت کارگروه توسعه دانش علوم اعصاب دانشگاه و در راستای واگذاری مامچهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مدرسه تابستانی علوم اعصاب از 10 شهریور تا 14 ش