چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

دکتر محمد علی فهمیده کار،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و مسئول کارگروه علوم تغذیه و امنیت غذایی درخصوص کنترل فشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

دکتر رضا قاسمی متخصص بیماری های قلب وعروق و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت