جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

دکتر معصومه غلامی طی پیامی فرا رسیدن 30فروردین ماه،بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز  علومچهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در صدور پیامی فرا رسیدن 30فروردین ماه،بزرگداشت حکیم سید