پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامی فرارسیدن  بیست و هفتم اردیبهشت ما