کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۸:۳۹ | تعداد بازدید: 52

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به اطلاع میرساند؛ با توجه به مزایاي پیش بینی شـده در طرح "کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی" و منافع چند جانبه این طرح، براي جوینـدگان کار فارغ التحصـیل دانشـگاه، بنگاه هاي اقتصادي و واحـدهاي کسب و کار؛ به اسـتحضار می رساند طرح کارورزي با رویکردي جدیـد در سال جاري در سـطح کشور در حال اجرا می باشـد که علاوه بر کمک به بنگاه هاي اقتصادي و تولیـدي بمنظور تامین نیروي انسانی متخصـص )بدون پرداخت دسـتمزد(، شـرایط ایده آلی را براي آشـنائی و مهارت آموزي عملی کارجویان فارغ التحصـیل دانشـگاه نیز، فراهم می آورد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضـی به کلیه فارغ التحصـیلان متقاضـی کار، واحـدهاي تحت پوشـش آن اداره/سازمان، مـدیران محترم صـنوف و واحدهاي تولیدي و... در سطح استان، اطلاع رسانی کافی صورت پذیرد. شایان ذکر است فارغ التحصیلان متقاضی کارورزي و همچنین واحـدهاي پذیرنـده کـارورز می تواننـد جهت کسب اطلاعـات لاـزم در خصوص چگونگی اجراي طرح علاوه بر مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هاي تابعه و کلیه کاریابی هاي غیردولتی داراي مجوز رسمی فعالیت در سطح استان، از طریق سامانه جدید کارورزي به نشانی:  www.portaltvto/karvarzi.com ثبت نام نمایند.


دسـتورالعمل و اینفوگرافیک طرح مـذکور پیوست شده و خلاصه اي از مهمترین مزایاي پیش بینی شده در طرح کارورزي به شرح زیر می باشد:


- 1با توجه به ماهیت آموزشی این طرح، کارورزان و واحد هاي پذیرنده کارورز) بنگاه هاي اقتصادي، تولیدي و ...(، در زمان دوره آموزشی کـارورزي، مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی باشند.
-2واحـد هاي پذیرنـده در صورت به کارگیري و جذب کارورزان مقاطع تحصـیلی کارشناسـی و بالاتر، طبق قوانین بودجه سنواتی از مزایاي پرداخت 100درصد حق بیمه سـهم کارفرما توسط دولت به مدت 2سال، تا پایان برنامه شـشم توسعه بهره مند خواهند شد.
- 3واحـد پذیرنـده آموزش هـاي خـاص مورد نیـاز خود را به کـارورز ارائه نموده و فرصت منـاسبی براي ارزیـابی، تعامل و تصـمیم گیري در خصوص تامین نیروي کار مورد نیاز خود از میان کارورزان فارغ التحصیل با دانش روز را خواهد داشت.
- 4کارورزان طی مدت کارورزي تحت پوشـش بیمه مسـئولیت مدنی قرار خواهند داشت و در صورت بروز حادثه مشـمول دریافت دیه می باشند.
-5اسـتفاده از این طرح صـرف ًا براي بنگـاه هـاي بخش خصوصـی و تعاونی بوده و مراکز دولتی امکان مشارکت در طرح را نخواهند داشت.
-6با توجه به مقطع تحصیلی کارورزان، ماهیانه مبلغ 310هزارتومان براي کاردانی، مبلغ 350هزارتومان براي کارشناسی و مبلغ 400هزار تومان براي مقاطع تحصـیلی کارشناسـی ارشد و دکتري، تحت عنوان کمک هزینه آموزشـی، توسط دولت پرداخت می گردد.
-7واحد پذیرنده به ازاي هر 2نفر شاغل بیمه شـده ، مجاز به پـذیرش یک نفر کارورز می باشد. و در صورتی که در واحد پذیرنده تنها یک نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، می تواند یک نفر کارورز را پذیرش نماید.