اطلاعيه ترم تابستان ٩٨

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰۹:۴۱ | تعداد بازدید: 231

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند، مركز آموزش عالي كاشمر در نظر دارد تعدادي از دروس عمومي و پايه را در ترم تابستاني ٩٨
برگزار نمايد. كليه دانشجويان دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور در صورت
تمايل مجاز به ثبت نام هستند. ضروري است كه كليه ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح ذيل مورد توجه قرار گيرد. بديهي است، مسئوليت عدم
رعايت ضوابط و مقررات مذكور به عهده متقاضي است.
-١عناوين درسي به قرار زير است:
oدروس عمومي:
انديشه اسلامي ،١انديشه اسلامي ،٢اخلاق اسلامي، آيين زندگي، انقلاب اسلامي ايران، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ) يا تاريخ تحليلي
صدر اسلام، تاريخ امامت(، تفسير موضوعي قرآن )يا تفسير موضوعي نهج البلاغه( ، ادبيات فارسي، زبان انگليسي )عمومي(، دانش خانواده و
جمعيت، تربيت بدني ١و ورزش)تربيت بدني (٢
oدروس پايه
رياضي عمومي ،١رياضي عمومي ،٢رياضي )٣معادلات ديفرانسيل(، فيزيك ،١فيزيك ،٢معادلات ديفرانسيل
oدروس تخصصي
زبان تخصصي )گروه علوم و مهندسي آب(
-٢دانشگاه در ترم تابستان هيچگونه خدمات رفاهي شامل سلف، خوابگاه، استفاده از كتابخانه، اينترنت و ... نخواهد داشت.
-٣شرط برگزاري كلاسهاي ترم تابستان رسيدن به حدنصاب ميباشد.
-٤در صورتي كه درس يا دروسي از سوي آموزش دانشگاه به علت نرسيدن به حدنصاب لازم حذف شود، شهريه پرداختي با تاييد معاون آموزشي
دانشگاه قابل عودت خواهد بود )لذا كليه دانشجويان ميبايست در زمان ثبت نام، شماره كارت و شماره حساب بانكي خود را در اختيار دانشگاه قرار
دهند(.
-٥در صورت عدم مراجعه، انصراف و يا حذف دروس انتخاب شده به هر دليلي توسط دانشجو، شهريه واريز شده به هيج وجه قابل استرداد نمي-
باشد..
-٦حداكثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان ٦واحد است و حذف و اضافه در ترم تابستان امكان پذير نميباشد.
-٧كليه كلاسها به صورت حضوري است و اخذ دروس با تداخل زماني به هيج وجه امكانپذير نخواهد بود. )دروس ٢واحدي ٦ساعت در هفته و
دروس ٣واحدي ٨ساعت در هفته تشكيل خواهد شد.(
-٨تقويم آموزش ترم تابستان:

تقويم آموزشي ترم تابستان
از ١٣٩٨/٠٣/١٨تا ١٣٩٨/٠٤/١٨ ثبت نام اوليه و انتخاب واحد
١٣٩٨/٠٤/١٩ اعلام ليست نهايي دروس كه به حد نصاب رسيده اند
١٣٩٨/٠٤/٢٢شروع كلاس ها
١٣٩٨/٠٥/٣١پايان كلاس ها
امتحانات١٣٩٨/٠٦/٠٧ لغايت١٣٩٨/٠٦/٠٢

-٩ضروري است دانشجويان ساير دانشگاهها براي ثبت نام نسبت به دريافت فرم مهماني از دانشگاه محل تحصيل )كه در آن عنوان دروس، تعداد
واحد درسي، شماره و تاريخ نامه كه به تاييد مديريت آموزش دانشگاه مبدا رسيده است( اقدام نمايند. براي اين منظور بايستي به همراه معرفي نامه
از دانشگاه محل تحصيل خود به آموزش دانشگاه در ساعات اداري مراجعه نمايند. عواقب هرگونه مغايرت در واحدهاي اخذ شده، به عهده دانشجو
است و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در خصوص تغيير، جابجايي، حذف و مكاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص اين مغايرت و يا عودت شهريه ندارد.
دانشجويان علاوه بر ارائه فرم مهماني اصل شناسنامه و اصل كارت ملي و يك قطعه عكس بهمراه داشته باشند.
-١٠دانشجويان مركز آموزش عالي كاشمر كه متقاضي اخذ درس در دانشگاههاي ديگر ميباشند، ميبايست ابتدا درخواست خود را كه شامل نام
دروس و دانشگاه مقصد ميباشد را به مدير گروه مربوطه تحويل داده و پس از تاييد به مديريت امور آموزشي جهت صدور معرفي نامه تحويل
نمايند. شايان ذكر است هزينه ترم تابستان اين دسته از دانشجويان مطابق با قوانين دانشگاه مقصد خواهد بود. حداكثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان
٦واحد )و براي دانشجويان فارغ التحصيل ٨واحد( ميباشد.
راه هاي برقراي ارتباط با مركز جهت كسب اطلاعات بيشتر:
٠٥١٥٥٢٥٨٨٠١ :شماره تماس
٠٥١٥٥٢٥٨٨٠٣ :شماره نمابر
kashmar.ac.ir :سايت مركز
Info@kashmar.ac.ir :پست الكترونيكي
كانال مركز در پيامرسان بومي سروش: sapp.ir/ukashmar